شرایط مرجوعی کالا:

تمامی اجناس قبل از ارسال از لحاظ ظاهری توسط ایران تول، چک شده و به صورت سالم و کامل به وسیله ی پست ارسال می گردند. در صورتی که مشکلی در این زمینه پیش بیاید اداره پست مسئول حفظ سلامت محصولات هست. پس لطفا قبل از امضا کردن و دریافت محصول از پستچی، از سلامت ظاهری آن مطمئن شوید.

اگر دستگاهی مشکلی اساسی داشت، این دستگاه مرجوع شده و دستگاه دیگری برای شما ارسال خواهد گردید.

در صورتی که مشکلی جزئی روی دستگاه وجود داشته باشد، با راهنمایی تلفنی حل خواهد شد.

در صورتی که مشکلی در راه اندازی دستگاه ها داشتید و یا از نحوه راه اندازی مطمئن نبودید حتما با ما تماس بگیرید.